ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
(ТПР)

 This course requires an enrolment key

Предметом вивчення
навчальної дисципліни є математичний апарат теорії прийняття рішень в умовах
визначеності, ризику та невизначеності, основні методи аналізу ієрархій та
критері оптимальності.  
Міждисциплінарні зв’язки:попереднє
вивчення дисциплін «Вища математика», «Дискретна математика», «Теорія
ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика», «Основи
програмування та алгоритмічні мови», «Системний аналіз та проектування систем
обробки інформації».


This course requires an enrolment key