• Предмет: "Статистика" - це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит», предметом вивчення якої є розміри і кількісні співвідношення масових соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються у економіці і закономірності їх формування, розвитку зв’ язку.

    Мета: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навичок про суть і принципи статистичних методів аналізу, взаємозв'язку етапів статистичного дослідження, методів збору та підготовки даних до статистичного аналізу, принципів побудови та використання основних статистичних методів для аналізу соціально-економічних явищ і процесів, що здійснюються в економіці, виконання збору, систематизації та класифікації статистичної інформації.


  • Екологія є вибірковою навчальною дисципліною, спрямованою на підвищення екологічної культури фахівців з вищою освітою, а особливо управлінського персоналу, з метою набуття знань, вмінь і навичок в галузі економічних, правових, техніко-технологічних та культурно-освітніх засобів і заходів вирішення екологічних проблем та формування екологічної безпеки держави/регіону тощо.