• Педагогічні знання потрібні кожному студенту, адже знаючи особливості навчання, виховання і формування особистості, він буде прагнути до вдосконалення власних можливостей, покращення взаємин з оточуючими. Особливої ваги педагогічні знання набувають у процесі підготовки магістрів, оскільки вони повинні вміти практично використовувати педагогічні знання та вміння для вирішення виробничих проблем. Мета курсу - розкрити теоретичні аспекти організації навчально-виховного процесу у вищій школі і формувати у студентів уміння і навички ефективного поєднання на практиці теоретичних знань з інноваційними педагогічними методиками й технологіями. Предметом курсу педагогіки вищої школи у ВНЗ є особлива сфера суспільної діяльності з формування духовно багатого, свідомого, гідного громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації. Курс продовжує формування національно свідомої особистості, яка має високу громадянську відповідальність і наділена глибокими духовними, патріотичними почуттями, здатна до неперервного розвитку і вдосконалення. Основні завдання курсу: - розкриття суті поняття «педагогіка вищої школи», її мети та завдань; набуття навичок оперування основними педагогічними термінами та поняттями;  ознайомлення з актуальними проблемами сучасної освіти в Україні, зокрема вищої освіти крізь призму Болонського процесу; засвоєння відомостей про специфіку організації навчально-виховного процесу у вищій школі і закладах нового типу; формування вміння будувати лекційні, практичні, семінарські заняття; розвиток педагогічної техніки та майстерності, необхідних у професійному спілкуванні.

  • Ця дисциплына відноситься до дисциплін нормативного блоку підготовки за напрямом0804 «Комп'ютерні науки» спеціальності 6.080400 «Інтелектуальні системи прийняття рішень». Значення цієї дисципліниу загальноосвітній підготовці визначається насамперед тим, що завдяки їй отримуються спеціальні знання та навички, які потрібні майбутнім програмістам, адміністраторам та керівникам підрозділів, здійснюючим впровадження та підтримку інформаційних систем в організації. Дисциплінапризначена для оволодіння майбутніми бакалаврами спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень» основами знань у галузі електротехніки та електроніки, пов’язаних з фаховою діяльністю.
    У результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати основні фундаментальні теоретичні знання у галузі електротехніки та електроніки і закріпити їх на практичних заняттях.
  • Мета курсу “Економіка праці і соціально-трудові відносини”: формування у студентів сучасних знань по економіці праці та соціально-трудовим відносинам, розкриття глибинної сутності тенденцій та змін, які проходять в системі ринку праці і зайнятості в організації праці, її ефективності, оплаті та регулюванні. Завдання даного курсу зводиться до реалізації наступних напрямків: оволодіння основами праці, розкриття сутності та механізмів формування і регулювання соціально-трудових відносин в галузі трудових ресурсів, ринку праці і зайнятості, які передбачають формування умов ефективного використання трудових ресурсів; розкриття економічних аспектів щодо підвищення результативності трудової діяльності (чинники, умови, резерви, критерії), враховуючи особливості перехідного періоду та його вплив на соціально-трудові відносини; мотивування та стимулювання передумов для ефективної, плодотворної діяльності трудових ресурсів в умовах формування ринкових відносин; розгляд кількісних аспектів та засобів управління трудовими процесами, а також виробництвом, якісним складом і чисельністю працівників і оплатою їхньої праці.

  • Предмет: Даються відомості про кількісні та якісні методи проектування, розробки і використання сучасних OLAP-засобів та про програмне забезпечення OLAP-систем.
    Мета: підготувати майбутніх спеціалістів для ефективного використання сучасних БД, сховищ даних та засобів оперативного аналізу даних техніки в процесі розв’язування фахових завдань.

  • Вивчення курсу «Податкова система» спрямовано на формування у студентів теоретичних та практичних знань щодо принципів побудови та функціонування податкової системи, механізму обчислення податків і зборів (обов’язкових платежів) з юридичних та фізичних осіб.